Metarēķinu saraksts

Visi Horizon importētie un manuāli izveidotie metarēķini ir pieejami kopējā metarēķinu sarakstā: Horizon WEB galvenajā izvēlnē - sadaļā Metarēķini.

Atkarībā no uzstādītā filtra un izskata sarakstā redzami attiecīgie metarēķina lauki.

 

 

Ja jaunu metarēķinu pievieno manuāli, tad jānospiež pogu . Tiek atvērts Metarēķina ievadlogs.

Metarēķinu labošana ir pieejama gan automātiski, gan manuāli izveidotajiem metarēķiniem, ja lietotājam ir piešķirtas atbilstošas tiesības.

Sarakstā izvēlētu ierakstu var labot un skatīt, noklikšķinot ar peli uz ieraksta.

 

Poga paredzēta, lai sarakstā iezīmētajam metarēķinam piesaistītu/nomainītu aprites scenāriju.

Ja lietotājam nav tiesību "Metarēķini -> Maršrutēt" un "Apstiprināšanas uzdevumi -> Labot", poga ir neaktīva.

Scenārija piesaistīšanu/nomainīšanu var veikt vienā reizē tikai vienam metarēķinam, kuru izvēlas, atzīmējot atbilstošo izvēles pogu saraksta pirmajā kolonnā.

Nospiežot pogu , atveras ievadlogs Piesaistīt/nomainīt scenāriju.

Ja metarēķinam nav piesaistīts scenārijs, tad lauki Scenārijs un Etaps ir tukši. Ja metarēķinam jau ir piesaistīts scenārijs, tad lauki ir aizpildīti ar attiecīgo informāciju, kuru var nomainīt.

Lai piesaistītu/nomainītu scenāriju, izvēlas Scenāriju no piedāvātā visu scenāriju saraksta un tā Etapu.

Nospiežot pogu , izvēlētajam metarēķinam tiks piesaistīts/nomainīts scenārijs un aktivizēts saskaņošanas process, skat. Metarēķinu saskaņošana un apstiprināšana.

Ja etapa konfigurācijā atzīmēts "Jāapstiprina uzdevuma izveide", tiks atvērts logs "Apstiprināšanas uzdevuma nākoša etapa saskaņotājs", kurā var izvēlēties apstiprināšanas uzdevuma saskaņotāju.

Ja neviens metarēķins nav atzīmēts un tiek nospiesta poga , parādās paziņojums:

Metarēķiniem statusā "Nodots" nevar piesaistīt scenāriju, ja to mēģina darīt, pēc pogas nospiešanas parādās paziņojums: