Metarēķina statusi

Metarēķina Statuss raksturo metarēķina apstrādes posmus.

Pārejot no viena posma uz citu, dokumentam tiek mainīts tā uzskaites statuss.

Tādā veidā pēc dokumenta statusa var noteikt, cik tālu rēķins nonācis apstrādes procesā.

 

Metarēķiniem iespējami šādi statusi:

 

Statuss

Apraksts

Saņemts

Ar šādu statusu metarēķins tiek saņemts no digitalizētāja (vai sākotnējais statuss manuālas ievades gadījumā).

Statuss norāda, ka attiecīgais metarēķins vēl nepiedalās saskaņošanas procesā (t.i. tam vēl nav piesaistīts neviens izpildīts Apstiprināšanas uzdevums).

Saskaņošanā

Statuss tiek piešķirts automātiski brīdī, kad tiek izpildīts pirmais metarēķinam piesaistītais apstiprināšanas uzdevums, izņemot šādus gadījumus:

- metarēķinam piesaistītajā scenārijā ir tikai viens etaps;

- pirmā etapa apstiprināšanas uzdevumā tiek piešķirta rezolūcija ar statusu „Noraidīts”.

Šāds statuss metarēķinam saglabājas līdz brīdim, kamēr kādā no tam piesaistītiem apstiprināšanas uzdevumiem tiek norādīta rezolūcija ar statusu „Apstiprināts” vai „Noraidīts” .

Apstiprināts

Statuss tiek piešķirts automātiski brīdī, kad sekmīgi ir pabeigts saskaņošanas process (pēdējā etapa saskaņotājs apstiprināšanas uzdevumam ir norādījis rezolūciju ar statusu „Apstiprināts” un to izpildījis).

Uz apstiprināta metarēķina pamata iespējams ģenerēt atbilstošo apgādes dokumentu.

Noraidīts

Statuss tiek piešķirts automātiski brīdī, kad jebkura etapa apstiprināšanas uzdevumā saskaņotājs norāda rezolūciju ar statusu „Noraidīts”.

Statuss norāda, ka attiecīgais metarēķins ir kļūdains no piegādātāja puses un nav atzīstams grāmatvedībā.

Anulēts

Statuss, kuru Horizon sistēmā manuāli norāda atbildīgais grāmatvedis noraidītam metarēķinam, ja tas nav atzīstams grāmatvedībā (metarēķins iepriekš ir noraidīts pamatoti).

Nodots

Statuss metarēķinam, kuram jau ir uzģenerēts un saglabāts atbilstošais apgādes dokuments.

Metarēķinu ar šādu statusu nav iespējams labot. Ja nepieciešams labot nodotu metarēķinu, vispirms jādzēš uzģenerētais apgādes dokuments (apgādes dokumenta dzēšanas brīdī saistītā metarēķina statuss automātiski tiek atjaunots uz „Apstiprināts”).

 

Metarēķinam statuss nomainās atkarībā no konkrētā skaņošanas etapa rezolūcijas.

 

  Tā kā uz viena metarēķina pamata var veidot vairākus pirmdokumentus, tad statuss Nodots nomainās uz Apstiprināts tikai tad, ja tiek izdzēsti visi pirmdokumenti.

Rekomendējamā statusu maiņas secības diagramma: