Horizon WEB lietotāji

WEB lietotājs ir Horizon lietotāja paveids, kas paredzēts papildu informācijas reģistrēšanai piekļuvei Horizon datiem. Katram WEB lietotājam obligāti jānorāda atbilstošs Horizon lietotājs.

WEB lietotājus izmanto pieslēgšanai WEB aplikācijām (tai skaitā Horizon WEB un Visma HOP), REST, web servisiem.

Horizon Web lietotāji var būt gan konkrētās iestādes darbinieki, gan citas personas, kas nav iestādes darbinieki. Katram Horizon WEB lietotājam tiek veidota sava pieeja Horizon WEB sistēmai, identificējot personu ar pieejas vārdu.

 

Izvēlne: Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji.

Tiesību punkti: Sistēma -> Administrēt -> WEB lietotāji: Apskatīt,  Pievienot, Labot , Dzēst, Piesaistīt Personas kartīti

Tiesību punkts Piesaistīt Personas kartīti nosaka, vai manuāli aizpildot tabulu Objekti ( WEB lietotāju un Personu sasaiste ) ir iespējams piesaistīt šim lietotājam Personas kartīti.

Saraksta WEB Lietotāji darbības (saraksta izvēlne ):

 

Pieprasīt paroles maiņu

pieprasīt paroles maiņu, lietotājam pieslēdzoties sistēmai.

Nosūtīt paroles maiņas saiti

nosūtīt paroles maiņas saiti uz lietotāja e-pastu.

Atbloķēt

atbloķēt lietotāju (darbība pieejama tikai tad, ja lietotājs jau ir bloķēts). Tiek atvērts papildlogs, kurā ir jāievada pamatojums, kāpēc tas tiek darīts. Šis teksts parādīsies Auditpieraksti sarakstā kolonnā „Piezīmes”

Dokumenta notikumi

skatīt notikumus, kas saistīti ar konkrēto lietotāju, tā izveidi, datu labošanu.

Pārveidot lietotāja kontu par Sistēmkontu

pieejama lietotāju ierakstiem ar Konta veidu = Lietotāja konts. Darbības izpildes rezultātu nevar atcelt (sistēmkontu nedrīkst pārveidot par lietotāja kontu)

Pārveidot lietotāja kontu par Administratora kontu

pieejama lietotāju ierakstiem ar Konta veidu = Lietotāja konts. Darbības izpildes rezultātu nevar atcelt (Administratora kontu nedrīkst pārveidot par lietotāja kontu)

Pārveidot lietotāja kontu par Ārējo kontu

pieejama lietotāju ierakstiem ar Konta veidu = Lietotāja konts. Darbības izpildes rezultātu nevar atcelt (Ārējo kontu nedrīkst pārveidot par lietotāja kontu)

 

 

Jaunu WEB lietotāju iespējams pievienot:

-  manuāli, WEB lietotāju sarakstā nospiežot pogu Jauns (F2) un aizpildot ievadformu WEB lietotāji, kas aprakstīta zemāk.

-  automātiski, ģenerējot no RVS Horizon sarakstiem:

 

 - Personu kartītes (Pamatdati - Personāla uzskaite )

 - Personu saraksts (Pamatdati - Uzņēmums )

 - Lietotāji (Pamatdati - Kases sistēmas) -

iezīmē lietotājus un izvēlnē izvēlas darbību Darbības ar WEB lietotāju -> Izveidot WEB lietotājus (skat.WEB lietotāju automātiskā ģenerēšana).

 

 

Pievienojot jaunu lietotāju, ievadlogā jāievada:

Lauki ievadformā:

Pieejas vārds

lietotāja identifikācijas vārds, pieslēdzoties WEB aplikācijai;

Aktīvs

pazīme, vai reģistrētais WEB lietotājs ir aktīvs;

Konta veids

no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo veidu:

- Lietotāja konts - lietotājs, kuru izmanto konkrēta fiziskā persona ikdienas darbam ar Horizon programmas interfeisu

- Administratora konts - lietotājs, kuru izmanto konkrēta fiziskā persona sistēmas administrēšanas darbu veikšanai;

- Sistēmkonts - lietotājs, kuru izmanto sistēmas nolūkos, lai pieslēgtos Horizon datiem, tai skaitā no citām aplikācijām (nav piesaistāms konkrētai personai; nav paredzēts darbam ar lietotāja interfeisu);

- Ārējais konts  - šo kontu paredzēts izmantot fiziskām personām, kuras nav uzņēmuma darbinieki un pieslēdzas Horizon datubāzei caur web interfeisu.

 

Lietotāja Konta veids nosaka WEB drošības uzstādījumu piemērošanu lietotājam.

Horizon lietotājs

WEB lietotājam piesaistītais Horizon lietotājs (obligāts).

Atbilstoši šim Horizon lietotājam tiek noteikta WEB lietotāja loma un tiesības, kas nosaka pieejamās funkcionālās sadaļas un tiesības apstrādāt vai skatīt datus.

Vienam Horizon lietotājam var būt piesaistīti vairāki WEB lietotāji.

 

Vārds, Uzvārds

lietotāja vārds, uzvārds;

Personas kods

lietotāja personas kods; ievada, ja nepieciešams;

Telefons

informatīvs lauks;

e-pasts

web lietotāja e-pasts, kurš tiek izmantots paroles saites nosūtīšanai;Autentifikācijas veids

no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo pieslēgšanās veidu, vienam lietotājam var būt tikai viens autentifikācijas veids:

- Parole;

- Domēna vārds;

- Domēna vārds vai Parole - atkarībā no WEB aplikācijas atļauta autentifikācija gan ar domēna vārdu, gan ar Horizon pieejas vārdu un paroli;

Parole

lietotāja parole;

Parole pārbaudei

paroles atkārtojums;

Parole nekad nenoveco

ja atzīmē šo izvēles rūtiņu, tad lietotāja parole nekad nenoveco un tās maiņa netiek pieprasīta.

Sākot ar 515.v. pazīme pieejama tikai Sistēmkontiem!

Sūtīt paroles saiti

izvēles rūtiņu jāatzīmē, ja šim lietotājam vēlas nosūtīt paroles maiņas saiti pa e-pastu. Laiks pieejams, ja ir aizpildīts WEB Lietotāja kartītes lauks

E-pasts.  Saglabājot lietotāja apraksta logu, tiek nosūtīta saite un izvēles rūtiņa tiek izņemta. Lai sūtītu paroli vēlreiz, izvēles rūtiņa jāatzīmē atkārtoti.Lappuse Objekti

Šajā sadaļā WEB lietotājam norāda, kādi funkcionālie objekti tam būs pieejami attiecīgajā firmā. Iespējams norādīt arī virkni klasifikatoru, kuri tiks izmantoti kā mainīgie.Lai Horizon WEB nodrošinātu datu attēlojumu par darbinieka vai tā padoto darbinieku datiem, obligāti nepieciešams izveidot WEB lietotāja sasaisti ar personu no Personu saraksta (vairāk skat. WEB lietotāju un Personu sasaiste).

Lappuse Firmas

Šajā sadaļā tiek norādīts, ar kuras Horizon firmas datiem WEB lietotājs ir tiesīgs strādāt.

Papildus tiek norādīts laika periods, kurā atļauts ar šo firmu strādāt. Ja tiek atļauts strādāt ar vairākām firmām, tad jāatzīmē, kura firma tiks piedāvāta pēc noklusēšanas.

Lai saglabātu Horizon WEB lietotāju, nepieciešams norādīt vismaz vienu no iespējamām RVS Horizon firmām. Atstājot tukšu firmu sarakstu, lietotāju saglabāt nebūs iespējams.

 

Noklusēti, veidojot Horizon WEB lietotāju, tiks attēlota tā firma, kurā attiecīgais lietotājs tiek veidots, un kā firmas lietošanas sākuma periods tiks parādīts tekošais kalendārais mēnesis un gads, kā arī tekošā mēneša pirmais datums. Ja datuma lauku <līdz> neaizpilda, tad WEB lietotājam ir beztermiņa piekļuves iespējas.

Lappuse Piezīmes

papildu informācija brīvā tekstā.

 

Lappuse Integrāciju uzstādījumi

Šajā sadaļā var norādīt vērtības papildu parametriem, kurus izmantos integrāciju ar Horozon sistēmas

WEB lietotāja

sinhronizācija

ar HOP

parametru ieteicams izmanot gadījumos, kad šim WEB lietotājam ir paredzēts darbs ar pašapkalpošanās portālu HOP. Aktivizējot šo parametru, WEB lietotāja kartītē veiktās izmaiņas  automātiski tiks sūtītas uz HOP, tādējādi nodrošinot aktuālus datus HOP lietotāja kartītē. WEB lietotāja izveide, labošana vai deaktivēšana automātiski tiks sinhronizēta ar HOP.

 

 

 

 

WEB lietotāja autorizācija  notiek, izmantojot norādīto pieejas vārdu un paroli un nospiežot pogu (skat. pieslēgšanās sistēmai).

 

Ja lietotājs pieslēdzas Horizon WEB, izmantojot Windows autentifikāciju, Horizon WEB autorizēšanās logā jānorāda lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS> un

jānospiež poga . Ja lietotājs tiek identificēts, notiek autorizēšanās sistēmā.

 

Pieslēdzoties Horizon WEB attālināti (ja to pieļauj iestādes iekšējie drošības noteikumi), Horizon WEB autorizēšanās logā jāievada lietotāja pieejas vārds <DOMAIN\LIETOTAJS>, parole, ko lietotājam nosūtījis sistēmas administrators un jāspiež poga .

Ja tiek izmantota attālinātā pieslēgšanās sistēmai, jādefinē Horizon WEB drošības uzstādījumi.

 

WEB lietotājus nav paredzēts dzēst. Ja tiek izbeigtas darba attiecības ar darbinieku vai tiek pieņemts lēmums darbiniekam liegt pieeju Horizon WEB, jānoņem pazīme Aktīvs.