Plāns

Izvēlne: Darba laika uzskaite -> Plānošana -> Plāns.

Sadaļā Plāns tiek veikta darba laika plānošana pa mēnešiem un struktūrvienībām, un veidoti darba laika grafiki.

Lai Horizon WEB lietotājs varētu veikt plānošanu, tad viņam Horizon jābūt nodefinētam kā Apstiprinātājam ar tipu Uzskaitvedis (Pamatdati -> Uzņēmums -> Apstiprinātāji).

 

 

 

Tiek atvērts tekošā mēneša plāns.

Svētku dienas iekrāsotas gaiši oranžā krāsā.

Kolonnu platums ir fiksēts. Ja lauka vērtība pārsniedz fiksēto garumu, tad pilno vērtību iespējams redzēt norādē, novietojot kursoru uz ieraksta.

 

Loga augšējā daļā atrodas atlases nosacījumu uzdošanas josla, kurā var norādīt, kādu darbinieku dati jāatlasa plānā, lai varētu veikt plānošanu.

Laukā Mēnesis redzams tekošais mēnesis un gads. Iespējams veikt plānošanu arī citiem mēnešiem, nomainot piedāvāto laika periodu.

Darba laika plānošana tiek veikta konkrētai struktūrvienībai, kura jānorāda laukā Struktūrvienība. Ja plānošanu jāveic arī apakšstruktūrvienībām, tad atzīmē izvēles rūtiņa Ar apakšstruktūrvienībām.

Laukā Grupa iespējams norādīt Plānošanas vienības grupu. Tiks atlasītas tikai tās plānošanas vienības, kurām ir piesaistīta attiecīgā grupa.

Laukā Darbs iespējams atlasīt konkrēta veida darbiniekus. Ir iespējams izvēlēties šādas vērtības:

Normālais darba laiks,

Summētais darba laiks,

Maiņu darbs.

Piemēram, šo var izmantot, ja vienā struktūrvienībā strādā gan summētā, gan normālā darba laika veicēji, bet plāns vai fakts ir jāveido tikai summētā darba laika darbiniekiem. Tad, izmantojot šo filtru, var atlasīt darbiniekus, kuriem ir summētais darba laiks.

Lai norādītu, kāda veida darbs ir katram darbiniekam, Horizon Personas amata datu kartītē lappusē Amata dati laukā Darbs ir jānorāda attiecīgā  vērtība.

Nospiežot pogu , iespējams norādīt plānošanas vienību dimensijas.

 

 

Nepieciešamo Plānošanas dimensiju tipu norāda atzīmējot izvēles rūtiņu.

Blakus esošajā laukā no lejupvērstā saraksta iespējams izvēlēties konkrētu plānošanas dimensiju no definēto dimensiju saraksta.

Ja ir nepieciešamība redzēt darbinieku visas personas uzskaites vienības vienā sarakstā, tad ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Rādīt saistītās uzskaites vienības.

Lai varētu atlasīt datus pēc uzdotajiem atlases kritērijiem, jānospiež poga .

 

Uz ekrāna būs redzams plāns izvēlētajai struktūrvienībai ar vai bez apakšstruktūrvienībām un attiecīgie darbinieki, atkarībā no pārējiem uzdotajiem atlases nosacījumiem.

Plānā ir redzamas jau ievadītās prombūtnes (grafiski atzīmēts ar iesvītrotu pelēku intervālu) un laiks, kas darbiniekiem ir ieplānots darbam citā struktūrvienībā (grafiski atzīmēts ar svītrojumu).

Ja nepieciešams, tad plānam var pievienot darbiniekus no citām struktūrvienībām,  nospiežot pogu .

Izvēlas no lejupvērstā saraksta attiecīgo darbinieku un nospiež pogu .

 

Lai no plāna izdzēstu ieplānotos ierakstus, sarakstā jāatzīmē  izvēles rūtiņas pie attiecīgajiem ierakstiem un jānospiež poga .

Tiks piedāvāta iespēja norādīt periodu, kurā nepieciešams dzēst ierakstus. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts mēneša pirmais un pēdējais datums.

 

 

Ja plānošanas vienībā tiek veikti kādi labojumi (piemēram, piesaistīts neapmaksājamais pusdienlaiks) un ir nepieciešams, lai programma veiktu jau ieplānoto stundu pārrēķinu (šajā gadījumā – izskaitļotu pusdienlaiku), tad ir jāatzīmē konkrētie darbinieki un jānospiež poga .

 

Pārejot uz citu sadaļu vai beidzot darbu ar plānošanu, izveidotais plāns nav jāsaglabā, jo tas šādā izskatā saglabāsies līdz nākamai atvēršanas reizei.

 

Izmantojot pogu , iespējams kopēt atzīmētajiem darbiniekiem ierakstus no izvēlētā laika perioda uz norādīto laika periodu uz priekšu, kas ir pēc izvēlētā intervāla beigu datuma.

Jānorāda laika intervālu, no kura uz kuru vēlas pārkopēt datus, un jānospiež poga .

 

 

Novietojot peles kursoru uz prombūtnes ieraksta, norādē iespējams redzēt prombūtnes dokumenta pamatveida nosaukumu (Atvaļinājums vai Darba nespējas lapa).

 

 

 

Jauna plānošanas ieraksta izveidošana

 

Lai izveidotu jaunu plānošanas ierakstu, tad attiecīgā darbinieka ieraksta rindiņā novieto peles kursoru uz nepieciešamās kalendāra dienas un laika, nospiež peles kreiso pogu un, turot to nospiestu, aizvelk līdz nepieciešamajam laikam. Izveidojas grafisks attēlojums ieplānotajam laikam ar noklusēto darba laika uzskaites veidu (tiek uzdots konfigurēšanas procesā Horizon konfigurēšana DLU plānošanai). Ja konkrētajai plānošanas vienībai tika piešķirts individuāls uzskaites laika veids, tad tas tiks piešķirts šim intervālam.

 

Katram ierakstam iespējams redzēt ieplānoto darba stundu skaitu. Intervālam, kas ir līdz 2 stundām, stundu skaits netiek rādīts, to var redzēt dienas skatā.

 

Kad kursors novietots uz ieraksta, tad plāna galvenes pirmajā kolonnā var redzēt kādu datumu un laiku norāda kursors: sākuma datums, laiks - intervāla beigu datums, laiks formātā: DD.MM.GGGG. hh:mm.

 

 

 

Intervāla aizpildes logs

 

Lai intervālu aizpildi padarītu ērtāku, ir pieejams aizpildes logs Ievade pa intervāliem, kuru aktivizē, nospiežot pogu Aizpilde.

 

 

Aizpildes loga augšējā daļā ir pieejami sistēmā definētie laika intervāli. Tad tikai izvēlas darbinieku un atzīmē datumus, kuros konkrētais intervāls ir jāizveido. Lai intervāli ierakstītos plānā/faktā, ir jānospiež poga Saglabāt.

Loga apakšējā daļā tiek uzrādīts, cik cilvēkiem konkrētajā datumā tiks izveidots izvēlētais intervāls.

Loga pirmajā lappusē Izvēlētās vērtības ir iespējams norādīt Uzskaites laika veidu un dimensijas, kas tiks piešķirtas jaunizveidotajiem ierakstiem. Ja ir jāizmanto noklusētās vērtības, t.i., Horizon konfigurācijas logā vai Personas uzskaites vienībā norādītais vērtības, tad aizpildes logā nekas papildus nav jānorāda.

Ja tomēr ir nepieciešamība norādīt uzskaites laika veidu vai dimensijas, tad tas ir jāveic pirms rūtiņu aizpildes pie laika intervāliem. Ja to veiks pēc tam, var izveidoties situācija, ka pārklājas ieraksti ar vienādiem uzskaites laika veidiem un šāda situācija nav pieļaujama. Sistēma par to brīdinās:

 

Ja pie laika intervāliem rūtiņa ir neaktīva, tam var būt vairāki iemesli:

1. Plānā/faktā jau ir ieraksts, kuram ir tāds pats uzskaites laika veids un tas pārklājas ar aizpildes loga intervāla pulksteņlaikiem

 

2. Aizpildes loga citā lappusē jau ir atzīmēta rūtiņa, kura pārklājas ar izvēlētā intervāla pulksteņlaikiem

 

3. Ja darbiniekam izvēlētajos datumos ir prombūtne

 

Ja aizpildes logā rūtiņa ir apvilkta ar sarkanu rāmi, tas nozīmē, ka plānā/faktā izvēlētajos pulksteņlaikos ir jau ieraksts, bet ar citu uzskaites laika veidu.

 

Lai aizpildes logs būtu pieejams, ir jāveic konfigurācijā Horizon. Ir jāizveido laika intervāli un jānorāda, uz kurām tie attieksies. Tas nepieciešams, jo katrai struktūrvienībai var būt savi intervāli, bet citai šie intervāli nederēs.

Lai lietotājam nebūtu jāizvēlas no liela intervālu saraksta, tad piesaistot intervālus pie struktūrvienībām, lietotājam nerādīsies sveši pulksteņlaiki.

Atverot aizpildes logu, tiek piedāvāti tie laika intervāli, kas ir piesaistīti administratīvajai struktūrvienībai, kas izvēlēta plānā/faktā laukā Struktūrvienība.

 

 

Intervāla rediģēšana

 

Ja nepieciešams uzdot citu darba laika uzskaites veidu vai laika intervālu, tad jāveic plānošanas intervāla rediģēšana.

Noklikšķinot ar peli uz grafiskā ieraksta, tiek atvērts Intervāla rediģēšanas logs, kurā pieejami dati rediģēšanai:

- darbinieka Kas strādā Vārds, Uzvārds,

- darbinieka Kuru aizvieto Vārds, Uzvārds,

- Darba struktūrvienība,

- Dimensiju tipi (tiek attēloti visi izveidotie dimensiju tipi, šajā piemērā tie ir Brigādes un Posteņi),

- Uzskaites laika veids, ieplānotais intervāls un stundu skaits.

 

 

Intervāla rediģēšanas logā, Darba laika uzskaites veidam, kuram ieplānotās stundas netiek iekļautas normas stundu izlietojumā, stundu lauks ir iekrāsots un, novietojot peles kursoru uz stundu skaita lauka, redzama norāde „Neietekmē normu stundas!”.

 

 

Nospiežot pogu jauns , tiek izveidots jauns ieraksts, sākot no iepriekšējā ieraksta laika intervāla beigām uz priekšu.

 

Izmantojot pogu kopēt , iespējams kopēt ierakstu - tādā veidā var ātri izveidot vienādos darba laika ierakstus pa visu mēnesi, ievadot tikai nepieciešamos datumus.

 

Intervāla rediģēšanas logā, nospiežot uz kvadrātu kreisajā pusē, ir iespējams apskatīties stundu sadalījumu. Šajā stundu sadalījumā tiek uzrādītas darba stundas, nakts stundas, svētku stundas, kā arī pusdienlaiks.

 

 

Nospiežot pogu ,  ieraksts tiek saglabāts.

 

 

 

Ievadīto datu kontroles

 

Plānā un arī Faktā pa pulksteņiem sistēma veic kontroles un brīdina lietotāju, ieplānoto ierakstu izceļot ar sarkanu rāmīti šādos gadījumos:

- Ieplānotās stundas pārsniedz pieļaujamo stundu skaitu, kas uzstādītas konfigurācijā Pieejamā laika kontroles režīmi. Lietotāju brīdina, bet atļauj veidot grafiku.

- Darbiniekam vidējais diennakts atpūtas stundu skaits ir mazāks kā Konfigurācijas logā norādītais. Lietotāju brīdina, bet atļauj veidot grafiku.

- Darbiniekam ir ieplānots strādāt vairāk kā 24h pēc kārtas. Lietotāju brīdina, bet atļauj veidot grafiku.

- Pārklājas prombūtne un ieplānotais darba laiks. Lietotāju brīdina un neļauj veidot grafiku.

Novietojot kursoru pie ieraksta ar sarkanu rāmīti, attiecīgais brīdinājuma teksts redzams norādes veidā.

 

 

 

Izskata uzstādīšana

Plānā un arī Faktā pa pulksteņiem, noklikšķinot uz pogas , tiek atvērta Kolonnu izvēle, kas dod iespēju uzstādīt skatu.

Jāatzīmē izvēles rūtiņas pie kolonnām, kuras vēlas attēlot uz ekrāna, un jānospiež poga .

Ja vēlas mainīt kolonnu izvietojumu, tad attiecīgo kolonnu var pārvilkt un izveidot lietotājam vēlamu secību.

 

 

Kolonna Stundas – tiek uzrādītas normas stundas no slodzei piesaistītā kalendārā, ieplānotās stundas, kas ietekmē normas stundas un ieplānotās stundas, kas neietekmē normas stundas. Veicot plānošanu, ja ieplānotajā laika posmā darbiniekam būs paredzēts neapmaksājams pusdienlaiks (skat.Neapmaksājams pusdienlaiks), tad šis laiks tiks izskaitīts no ieplānotā stundu skaita un netiks apmaksāts.

Kolonna Indekss – tiek uzrādīts plānošanas vienības indekss. Šo kolonnu var izlikt izskatā, lai varētu atšķirt vairākas plānošanas vienības, ja tām ir vienādi apmaksas veidi, amats un struktūrvienība.

 

Izskatā tiek piedāvāts arī izlikt izveidotos plānošanas dimensiju tipus. Ja darbinieka plānošanas vienībai ir piešķirta attiecīgā plānošanas tipa plānošanas dimensija, tad informācija par to būs pieejama, ja tiks izliktas atbilstošās kolonnas.

 

 

 

Darba grafika izveidošana

 

Kad plāna ieraksti ir izveidoti, var veidot darba laika grafiku.

Jāatzīmē izvēles rūtiņas tiem darbiniekiem, kuri jāiekļauj grafikā. Iespējams atzīmēt visus darbiniekus uzreiz, atzīmējot izvēles rūtiņu

Jānospiež poga - pēc noklusēšanas tiks piedāvāts veidot grafiku par visu attiecīgo mēnesi. Ja nepieciešams, tad periodu var labot.

Izvēloties veidot Darba laika grafiku, tiks aktivizēts grafika veidošanas process.

 

 

Rezultātā uz ekrāna būs redzams izveidotais grafiks. Pēc izskata tas ir tāds pats kā plāns, kas ir nofiksēts uz doto brīdi.

Grafiku jāsaglabā, nospiežot pogu . Kļūst pieejama poga .

Tālāk iespējams uzreiz grafiku izdrukāt un pieteikt saskaņošanai/apstiprināšanai vai arī beigt darbu un vēlāk atvērt apstrādei no Grafiku saraksta, aprakstu skat. Grafiki.

Jaunus grafikus no plāna var veidot tik daudz reižu, cik nepieciešams.