Komandējuma izdevumu atskaites sagatavošana

Komandējuma atskaiti aizpilda, kad darbinieks ir atgriezies no komandējuma. Komandējuma atskaitē tiek norādīti attaisnojamie izdevumi, kas radušies komandējuma laikā un pamato pieteiktā avansa lietderīgu izlietojumu, kā arī var mainīt komandējuma periodu un valstis.

 

Komandējumu pieteikumu sarakstā (Pieteikumi -> Komandējuma pieteikumi) jāsameklē atbilstošais komandējuma pieteikums (jābūt statusā Apstiprināts) un, noklikšķinot uz tā, jāatver Komandējuma pieteikuma ievadforma.

 

Komandējuma pieteikuma ievadformā jānospiež poga  (atrodas loga augšpusē).

 

Tiek atvērta Komandējuma atskaites ievadforma, kas sastāv no vairākām ar virsrakstiem nodalītām informācijas sadaļām Komandējuma dokumenta tipa nosaukums, Detalizācijas tabulu kopsummas, Valstis, Dienas nauda, Attaisnojamie izdevumi, Komandējuma saistītie maksājumi, Komandējuma saistītie citi izdevumi, Piezīmes un Failu pielikumi.

Sākot no sadaļas Valstis, sadaļas tiek attēlotas paslēptā veidā un ir atveramas, noklikšķinot uz ikonas . Atvērto sadaļu var atkal paslēpt, noklikšķinot uz ikonas .

 

 

Komandējuma atskaites sadaļa Komandējums ir analoģiska kā komandējuma pieteikumā, skat.Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana.

Dokumenta datus iespējams labot, izņemot numuru un darbinieku.

 

 

 

Komandējuma atskaites sadaļa Valstis ir analoģiska kā komandējuma pieteikumā, skat.Jauna komandējuma pieteikuma izveidošana.

 

 

 

 

 

 

 

Komandējuma atskaitei ir pieejamas pogas:

Kad ir ievadīti visi attaisnojamie izdevumi vai to daļa, atskaiti var saglabāt, bet vēl neiesniegt, nospiežot pogu . Atskaite tiek saglabāta ar statusu Sagatave un to būs iespējams atvērt atkārtoti no Komandējumu pieteikumu saraksta, lai papildinātu vai labotu.

Kad atskaite ir pilnībā aizpildīta, to iesniedz, nospiežot pogu . Automātiski tiek izveidots Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts (skat. Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekti) un Attaisnoto izdevumu pieteikumu apstiprināšanas uzdevums, kurš tiek nosūtīts saskaņošanai/apstiprināšanai, atbilstoši sistēmā noteiktajam Attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekta apstrādes scenārijam (skat.Attaisnoto izdevumu apstiprināšana).

 

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide ir jāapstiprina, tad uz ekrāna tiek atvērts logs Apstiprināšanas uzdevuma nākošā etapa saskaņotājs, skatīt Apstiprināšanas uzdevuma izveides apstiprināšana.

Ja Apstiprināšanas uzdevuma izveide nav jāpastiprina, tad uz ekrāna būs redzama komandējuma atskaite, kurai statuss ir mainījies uz Pieteikta.

 

Tālāk iespējams izvēlēties izvēlni citām darbībām vai iziet no sistēmas.

 

Gadījumā, ja atskaite nav aizpildīta korekti, piemēram, kļūdaini ievadīts attaisnojuma dokuments u.tml. un vadītājs atskaiti noraida, darbinieks to var labot un atkārtoti iesniegt apstiprināšanai. Pēc atskaites attaisnojamo rindu labošanas vai papildināšanas, jānospiež poga .

Atskaiti iespējams izdrukāt, nospiežot pogu .

Iesniegtu atskaiti iespējams atsaukt, nospiežot pogu (poga parādās pēc atskaites iesniegšanas).