Detalizētais darba laika uzskaites dokuments

Jauna darba laika uzskaites (DLU) dokumenta ievadei DLU Dokumentu sarakstā (Darba laika uzskaite -> Dokumentu saraksts) nospiež pogu un no piedāvātajiem DLU dokumentu tipiem izvēlas nepieciešamo.

 

Tiek atvērts Detalizētā darba laika uzskaites dokumenta ievadlogs.

 

 

Dokumenta galvenē pieejami šādi lauki:

Dokumenta tipa nosaukums

Atvērtā detalizētā darba laika uzskaites dokumenta tipa nosaukums.

Dokumenta numurs

DLU dokumenta numurs - tiks piešķirts automātiski pēc ievadīto datu saglabāšanas.

Struktūrvienība

DLU dokumenta struktūrvienība - tiks norādīta automātiski, saskaņā ar izvēlēto struktūrvienību.

Dokumenta datums

DLU dokumenta datums - izvēle no kalendāra, pēc noklusējuma tiek piedāvāts tekošā mēneša pēdējais datums.

Aprēķina mēnesis

Dokumenta aprēķina mēnesis - tiek aizpildīts automātiski, ievietojot pēdējo atvērto aprēķina mēnesi.

Statuss

Dokumenta statuss RVS Horizon.

No - Līdz

Dokumenta periods No - Līdz.

Piezīmes

var ievadīt komentārus.

 

Dokumentu aizpilda, izvēloties struktūrvienību vai darbinieku laukos Pievienot struktūrvienības darbiniekus vai Pievienot atsevišķus darbiniekus.

Pēc pogas nospiešanas dokumenta lauki tiek aizpildīti ar atbilstošajiem RVS Horizon datiem - stundām un atbilstošajiem prombūtnes simboliem, ja ir ievadīts prombūtnes dokuments.

 

 

 

Detalizētā DLU dokumenta tipa konfigurācijā RVS Horizon tiek norādīts:

- slodzes, kuras tiek atlasītas, izvēloties darbinieku no saraksta; dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti pievieno vērtību Atļaut slodzes un norāda noklusēto vērtību Pamatslodzes vai Papildslodzes. Atbilstoši norādītajai vērtībai tiek atlasīti norādītās darbinieka slodzes dati;

- samaksas stundu veidi, kas būs redzami Horizon WEB; dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti pievieno atbilstošās vērtības - Nakts stundas, Svētku stundas, Virsstundas. Atbilstoši pievienotajām vērtībām katram samaksas veidam Horizon WEB tiek izveidota atsevišķa rinda.

 

Dokumenta rindu apstrādei pieejamas pogas:

Dzēst atzīmētās dokumenta rindas.

Pārlasīt dokumenta saturu.

Iepriekš bijis izveidots DLU dokuments, pēc tam ir izveidots prombūtnes dokuments. Atverot esošu DLU dokumentu, tā ir redzama sarkanā krāsā un redzamas stundas, un šī prombūtne ir jāsakārto. Lai sakārtotu datus, tad atzīmē darbinieku un nospiež šo pogu - darbiniekam prombūtne tiek parādīta dzeltenā krāsā un stundas vairs netiek rādītas.

Drukāt detalizētās darba laika uzskaites dokumentus sarakstā atzīmētajiem darbiniekiem.

Eksportēt atzīmēto dokumenta rindu uz individuālo darba laika uzskaites dokumentu. Poga pieejama pēc ievadīto datu saglabāšanas.

Izmanto gadījumos, ja darbiniekam alga jāizmaksā mēneša starpposmā - piemēram, ja tiek pārtrauktas darba attiecības vai iet atvaļinājumā.

Eksportējot dokumenta rindu, tā tiek dzēsta no kopējā dokumenta un tiek ģenerēts individuālais dokuments.

Dokumenta tipu, kas tiek izmantots individuālā dokumenta ģenerēšanai, nosaka RVS Horizon WEB uzskaites parametrs Dokumenta tipa izvēle eksportējot detalizētā DLU rindas:

- ja parametrs atzīmēts, tiek atvērta izvēlne, kurā iespējams norādīt ģenerējamā dokumenta tipu;

- ja parametrs nav atzīmēts, individuālais dokuments tiek veidots ar tādu pašu dokumenta tipu kā avota dokumentam.

Iesaldēt kolonnas

atzīmējot izvēles rūtiņu, tiek "iesaldētas" sākuma kolonnas līdz datumu laukiem - ritjosla kļūst pieejama tikai datumu lauku daļā. Šis uzstādījums tiek saglabāts konkrētajam WEB lietotājam, kas pieslēdzies sistēmai.

 

Lauki dokumentā:

Vārds, uzvārds

Darbinieka vārds, uzvārds.

Struktūrvienība

Darbinieka struktūrvienība.

Amats

Darbinieka amats.

Slodze

Darbinieka slodzes lielums.

Likme

Darbinieka slodzes likme - informācija laukā ir aizpildīta, ja WEB lietotājam ir tiesības redzēt darbinieku slodzes likmes.

No - Līdz

Slodze spēkā no - līdz.

Dimensijas

tiek piedāvātas aizpildīšanai dimensiju precizējumu kolonnas, ja ir veikti atbilstoši Horizon Uzskaites parametru uzstādījumi (skat. lappuses Darba laika uzskaite aprakstu sadaļā Horizon WEB Uzskaites parametri) un lietotājam ir piešķirtas attiecīgas tiesības (jābūt atļautam tiesību punktam "Kontējumu precizējumi DLU dokumentos": Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> zars: Sistēma -> Horizon WEB -> Darba laika uzskaite -> Kontējuma precizējumi DLU dokumentos). Kolonnu secība tiek piedāvāta atbilstoši aktivizēto dimensiju secībai.

Stundu veids

Stundas

Virsstundas

Nostrādāto stundu skaits pa stundu veidiem katrai kalendārajai dienai.

Dokumentā pieejamiem samaksas stundu veidiem, par kuriem Horizon WEB jāveic atsevišķa uzskaite, jābūt norādītiem RVS Horizon atbilstošajā DLU dokumenta tipa konfigurācijā.

Kopā dienas

Nostrādāto dienu skaita summa katram stundu veidam.

Kopā stundas

Nostrādāto stundu kopsumma katram stundu veidam.

 

 

Stāvoklis

Dokumenta rindas statuss - Jauns, Aprēķināts, Izmaksāts, Slēgts.

No jauna ievadītajām/ ģenerētajām rindām pēc noklusējuma tiek piešķirts statuss Jauns, rindas datus iespējams labot.

Kad darba laika uzskaites dokuments ir apstiprināts, RVS Horizon tiek veikts rindu aprēķins, pēc kura rindu statuss nomainās uz Aprēķināts un tās vairs nav labojamas.

 

Dokumentu saglabā, nospiežot pogu .

 

Darba laika uzskaites dokumentu apstiprināšanu iespējams veikt:

- Horizon WEB, ja sistēmas komplektācijā pieejams modulis Personāla informācija;

- RVS Horizon, ja modulis Darba laika uzskaite tiek lietots bez moduļa Personāla informācija.

 

Atbilstoši apstiprināšanas veidam uzskaitvedim ir pieejama viena no šīm pogām:

ja pieejams modulis Personāla informācija:

- dokuments tiek nosūtīts apstiprināšanai;

- vadītājam tiek nosūtīts e-pasts;

- dokuments vadītājam apstiprināšanai pieejams Horizon WEB sadaļā Mani darbinieki -> Darba laika uzskaite;

ja modulis Personāla informācija nav pieejams:

- uzskaitvedis apstiprina Horizon WEB ievadīto dokumentu;

- tiek nosūtīts e-pasts atbildīgajam darbiniekam uz Uzskaites parametros norādīto e-pasta adresi;

- dokuments pieejams RVS Horizon, kur tā Apstiprināšanu veic atbildīgais personāla darbinieks.