Darba laika uzskaites dokuments

Jauna darba laika uzskaites (DLU) dokumenta ievadei DLU Dokumentu sarakstā (Darba laika uzskaite -> Dokumentu saraksts) nospiež pogu un no piedāvātajiem DLU dokumentu tipiem izvēlas nepieciešamo.

 

Tiek atvērts Darba laika uzskaites dokumenta ievadlogs.

 

 

Dokumenta galvenē redzami vai pieejami aizpildīšanai ievadlauki:

Dokumenta numurs

DLU dokumenta numurs - tiek piešķirts automātiski.

Statuss Horizon

Dokumenta statuss RVS Horizon.

Statuss WEB

Dokumenta statuss Horizon WEB.

Dokumenta datums

DLU dokumenta datums - izvēle no kalendāra.

Aprēķina mēnesis

Dokumenta aprēķina mēnesis - tiek aizpildīts automātiski, ievietojot pēdējo atvērto aprēķina mēnesi.

Piezīmes

Komentāri.

 

Dokumentam jaunu rindu pievieno, nospiežot pogu .

Nospiežot ,  ieraksts tiek saglabāts. Nospiežot , ieraksts tiek atcelts.

Saglabāto ierakstu iespējams labot, nospiežot pogu un dzēst, nospiežot pogu .

 

Darbinieks

Darbinieka vārds, uzvārds - izvēle no darbinieku saraksta.

Pēc darbinieka norādīšanas saglabājot dokumentu,  automātiski no RVS Horizon datiem tiek aizpildīta informācija dokumenta laukos.

Slodzes likme

Darbinieka slodzes likme - informācija laukā ir aizpildīta, ja WEB lietotājam ir tiesības redzēt darbinieku slodzes likmes.

Dimensijas

tiek piedāvātas aizpildīšanai dimensiju precizējumu kolonnas, ja ir veikti atbilstoši Horizon Uzskaites parametru uzstādījumi (skat. lappuses Darba laika uzskaite aprakstu sadaļā Horizon WEB Uzskaites parametri) un lietotājam ir piešķirtas attiecīgas tiesības (jābūt atļautam tiesību punktam "Kontējumu precizējumi DLU dokumentos": Sistēma -> Administrēt -> Lomas -> zars: Sistēma -> Horizon WEB -> Darba laika uzskaite -> Kontējuma precizējumi DLU dokumentos). Kolonnu secība tiek piedāvāta atbilstoši aktivizēto dimensiju secībai.

Dienas

Nostrādāto dienu skaits.

Stundas

Nostrādāto stundu skaits.

Summa

Lauks Summa ir pieejams tikai tiem Darba laika uzskaites dokumentiem, kuriem Dokumentu tipā (Horizon -> Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi)  ir piesaistīts Samaksas veids ar Aprēķina veidu “Brigādes samaksa”.

Virsstundas

Nakts stundas

Svētku stundas

Dokumentā pieejamiem stundu veidiem, par kuriem Horizon WEB jāveic atsevišķa uzskaite, jābūt norādītiem RVS Horizon atbilstošajā DLU dokumenta tipa konfigurācijā.

Tiem Darba laika uzskaites dokumentiem, kuriem Dokumentu tipā (Horizon -> Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) nav piesaistīti Samaksas veidi "Virsstundām", "Nakts stundām" un "Svētku stundām", šie lauki nav redzami.

Prombūtnē dienas

Dienu skaits prombūtnē - informatīvs lauks, dati tiek ielasīti no ievadītajiem prombūtnes dokumentiem.

Laukā redzamo dienu labošanai jāievada prombūtnes dokuments un pēc tā ievades koriģētā rinda no darba laika dokumenta jādzēš un tās vietā jāveido jauna, ielasot atjaunotos datus.

Prombūtnē stundas

Stundu skaits prombūtnē - informatīvs lauks, dati tiek ielasīti no ievadītajiem prombūtnes dokumentiem.

Laukā redzamo dienu labošanai jāievada prombūtnes dokuments un pēc tā ievades rinda darba laika dokumentā jāievada no jauna.

Stāvoklis

Dokumenta rindas statuss - Jauns, Aprēķināts, Izmaksāts, Slēgts.

No jauna ievadītajām rindām pēc noklusējuma tiek piešķirts statuss Jauns, rindas datus iespējams labot.

Kad darba laika uzskaites dokuments ir apstiprināts, RVS Horizon tiek veikts rindu aprēķins, pēc kura rindu statuss nomainās uz Aprēķināts un tās vairs nav labojamas.

 

 

Atzīmējot dokumentā darbiniekus un nospiežot pogu , pieejamas darba laika uzskaites dokumenta izdrukas par sarakstā iezīmētajiem darbiniekiem.

Atvērtajā papildlogā jāizvēlas izdrukas forma un tips.

 

 

Ja pēc dokumenta aizpildes tiek ievadīts prombūtnes dokuments un nepieciešams labot DLU dokumenta rindas, DLU dokumentā labojamo rindu dzēš un aizpilda no jauna - rezultātā tajā tiek ielasīti atjaunoti dati.

Dokumentu saglabā, nospiežot pogu .