Darba laika plānošana

Lai būtu pieejama Darba laika plānošanas funkcionalitāte, nepieciešams iegādāties licenci "Darba laika plānošana".

Darba laika uzskaites (DLU) plānošana nodrošina savlaicīgu un nepārtrauktu darba plānošanu organizācijas struktūrvienībās.

DLU plānošanas process tiek veikts Horizon WEB, bet RVS Horizon tikai tiek atspoguļoti plānošanas procesa dokumenti, kā arī aizpildīts dokuments Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem.

Pirms Horizon WEB uzsākt DLU plānošanu, jābūt veiktiem datu sagatavošanas darbiem RVS Horizon ( Datu sagatavošana DLU plānošanai RVS Horizon).

Parasti DLU plānošanas process sākas ar darba laika plānošanu par nākamā mēneša darbu (skat. Plānošana). Attiecīgā laika brīdī plāns tiek nofiksēts, uzģenerējot darba laika grafika dokumentu (skat. Grafiki ), kas tālāk tiek nodots saskaņošanai un apstiprināšanai atbildīgajām personām ( skat. DLU grafiku saskaņošana).

Parasti plānu sastāda vadītāji par savā pakļautībā esošajiem darbiniekiem vai cita kompetenta persona, kura ir atbildīga par  struktūrvienības personālu. Izveidotais grafiks tiek saskaņots ar vadītājiem, kuru pakļautībā ir grafikā iekļautie darbinieki, tad to apstiprina struktūrvienību vadītāji/apstiprinātāji.

Grafikus sagatavo darbiniekiem, ja tiem darba specifikas dēļ ir noteikta individuālā darba laika uzskaite, maiņu darbs, summētā darba laika uzskaite vai nepilns darba laiks. Parasti grafikus nesastāda darbiniekiem, kuriem ir noteikts normālais darba laiks (t.i. piecu darba nedēļā – 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā).

Katras dienas faktiski nostrādāto darba laiku ievada faktā (skat. Fakts). Ir iespējams pārkopēt datus no plāna. Attiecīgā laika brīdī fakts tiek nofiksēts, uzģenerējot Fakta dokumentu, kas tālāk līdzīgi kā grafika gadījumā, tiek nodots saskaņošanai un apstiprināšanai ( skat. DLU fakta dokumentu saskaņošana ).

Tālākās darbības tiek veiktas RVS Horizon, kur, izmantojot apstiprinātos fakta dokumentus, tiek veidots dokuments Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem (skat. Grāmatvedības DLU no fakta dokumentiem).

Atkarībā no darba organizācijas konkrētajā iestādē, DLU plānošanu var izmantot arī tikai padarītā darba uzskaitei, aizpildot fakta dokumentus, bet plānošanu un grafika izveidi savā darbā neizmantot.